DeepLearning Book VN

DeepLearning Book VN

Sách DeepLearning phiên bản Việt ngữ

Deep Learning

Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville

Mặc dù chúng tôi đã rất cẩn thận trong công việc, nhưng khó có thể tránh khỏi sai sót ở đâu đó. Nếu bạn tìm thấy lỗi sai, hoặc có nhận xét gì xin vui lòng gửi về địa chỉ email: dlbookvn.18@gmail.com. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất. Cám ơn các bạn!

Hiệu chỉnh bản dịch : Xuan Tu, Lê Việt Hùng, lhlong, Nguyễn Ánh Dương (LA), Tiep Vu, Thai An, Trần Duy Thanh
Chịu trách nhiệm đồ họa chính : Phạm Hoàng Nhật

Danh sách Chương Tiến độ Thành viên
1 Giới thiệu Hoàn thành Dzu.gidiel, Nguyễn Ánh Dương (LA),
duyetpt, lhlong
Hiệu chỉnh : Nam Tran, Karl Terry
2 Đại số tuyến tính Hoàn thành tiennguyen, Trần Duy Thanh, KhanhPhamDinh,
Phuoc Hau, Nguyễn Văn Thành, Xuan Tu
Hiệu chỉnh : KhanhPhamDinh, tiennguyen
3 Xác suất và lý thuyết thông tin Hoàn thành Lê Việt Hùng, Trần Duy Thanh, Nguyễn Ánh Dương (LA),
Phu Nguyen, KhanhPhamDinh, Hoang Bui
Hiệu chỉnh : Nguyễn Ánh Dương (LA), lhlong
4 Tính toán số Hoàn thành Nguyễn Văn Thành, Trần Hoàng Sơn
Soah, Luong TD, Trần Duy Thanh
Hiệu chỉnh : KhanhPhamDinh, Phu Nguyen, Ngô Quốc Hưng
5 Học máy cơ bản Hoàn thành Khanh Pham Dinh, Nguyễn Ánh Dương (LA),
Pham Dinh Khanh, Oanh Nguyen, HieuDC,
Lại Minh Duy, Mai Đức Thọ, Lê Việt Hùng,
Trần Hoàng Sơn, Nguyen Thanh Chinh,
Soan Duong, Ngoc Tien Phan, Trương Thảo Nguyên,
Xuan Tu, dzu.gidiel, Trần Duy Thanh
Hiệu chỉnh : Lê Việt Hùng, Xuan Tu, Trần Duy Thanh, Nguyễn Ánh Dương (LA), Tiep Vu
6 Mạng lan truyền thuận đa tầng Hoàn thành Thai An, Trần Hoàng Sơn,
Tho Phan, Ngô Quốc Hưng
Nguyễn Văn Thành, Sơn Lâm
Oanh Nguyen, Nguyễn Hiền Tuấn Duy, SonAn
Thomas Nguyen
Hiệu chỉnh : Ngô Quốc Hưng, Thai An, Nguyễn Hiền Tuấn Duy, Phạm Đình Khánh, Soan Duong
7 Các cơ chế kiểm soát trong học sâu Hoàn thành Nam Tran, dzu.gidiel, Thomas Nguyen
Phan Ngọc Tiên, Dai Nguyen, Phuoc Hau,
Trương Thảo Nguyên, Hung Nguyen FL, Thu.Nguyen
Hiệu chỉnh : Nam Tran, dzu.gidiel, Nguyễn Ánh Dương (LA), Pham Dinh Khanh, Ngô Quốc Hưng, Xuan Tu
8 Tối ưu cho huấn luyện các mô hình đa tầng Hoàn thành Nguyễn Hiền Tuấn Duy, Dong, Minh Quang,
Minh Tuấn, SonAn, Võ Tấn Phát,
Thomas Nguyen, Ngọc Tiên, thanh son,
Lại Minh Duy
Hiệu chỉnh : Lê Việt Hùng, Tiep Vu, Nguyễn Ánh Dương (LA), SonAn
9 Mạng tích chập Hoàn thành Mai Anh, Trần Hoàng Sơn, Thomas Nguyễn,
Dương Nguyễn, Lê Việt Hùng, Võ Tấn Phát,
Trần Duy Thanh, Nam Trần, Xuân Tú,
Thu.Nguyen, Vân, lhlong, LA
Hiệu chỉnh : Võ Tấn Phát, Cuong PHAM, Nguyễn Ánh Dương (LA), Lê Việt Hùng, lhlong, Trần Duy Thanh, Dương Nguyễn
10 Mô hình dạng chuỗi - Mạng hồi quy Hoàn thành Minh Quang, Cuong PHAM, Nguyễn Thành Chính
Huong Do Van, Trang Le,
Xuan-Son Vu, HieuDC
Hiệu chỉnh : Tiep Vu, Cuong PHAM, lhlong, Xuan-Son Vu, SonAn
11 Phương pháp luận thực nghiệm Hoàn thành Toàn, Nguyễn Thị Ngọc Ánh,
Quang Lê, Trang Le, Soan Duong,
Xuan Tu, lhlong, Trần Duy Thanh,
Hiệu chỉnh : ducnguyen, Nguyễn Ánh Dương (LA), Võ Tấn Phát, LA, Lê Việt Hùng, Xuan Tu
12 Ứng dụng Hoàn thành Trần Duy Thanh, Trương Thảo Nguyên,
Nguyễn Văn Thành, Thomas Nguyen, Lại Minh Duy,
Quang Lê, Huong Do Van
Hiệu chỉnh : Trương Thảo Nguyên, Nguyễn Ánh Dương (LA), Trần Duy Thanh
13 Mô hình nhân tử tuyến tính Hoàn thành SonAn, Soan Duong
Hiệu chỉnh : Nguyễn Hoàng Dũng, Trần Duy Thanh, Lê Việt Hùng
14 Bộ tự mã hóa Hoàn thành Thuấn, Lại Minh Duy, Sơn Lâm,
Nguyễn Thành Chính, Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hiệu chỉnh : Thu.Nguyen, Nguyễn Ánh Dương (LA)
15 Học biểu diễn Hoàn thành Bùi Minh Vũ, Minh Pham, Huy Thai,
Trang Le, Thomas Nguyen
Hiệu chỉnh : Trần Hoàng Sơn, lhlong(LA)
16 Các mô hình xác suất có cấu trúc trong học sâu Hoàn thành Duong Nguyen, Minh Hưng, Cao,
Phan Lan, Mai Đức Thọ, Lại Minh Duy
Hiệu chỉnh : Duong Nguyen, Trần Duy Thanh
17 Phương pháp Monte Carlo Hoàn thành Nguyễn Thành Chính, Thuấn, Sơn Lâm
Hiệu chỉnh : Quang Lê
18 Đối mặt với hàm phân hoạch Hoàn thành Thang Le, Mai Đức Thọ,
Hiếu NP, dzu.gidiel
Hiệu chỉnh : Thomas Nguyen
19 Suy diễn thống kê xấp xỉ Hoàn thành Trung, tien
Nguyễn Hoàng Dũng, Hưng Nguyễn
Tuan Pham
Hiệu chỉnh : Lại Minh Duy, Trương Thảo Nguyên
20 Mô hình sinh đa tầng Hoàn thành Hưng Nguyễn, Phan Lan, Killi
Hòa, Soan Duong, Huy Thai
Hung Le Thanh, Tuan Pham
thanh son, Nguyễn Hoàng Dũng
Võ Tấn Phát, Lại Minh Duy
Hiệu chỉnh : Trang Le, Võ Tấn Phát

Có 4 trạng thái trong bảng này:

rss facebook twitter github youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora